Organizacja pracy przedszkola

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole w Raszówce prowadzi odziały zamiejscowe : Oddział Zamiejscowy w Lubinie.

Dzienny czas pracy placówek:

  • Przedszkola w Raszówce obejmuje 10 godzin dziennie – od 6.15 do 16.30.
  • W oddziale Zamiejscowym w Lubinie obejmuje 10 godzin i 30 minut dziennie – od 6.00 do 16.30.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

Gimnastyka korekcyjna – c zdrowotnej

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnianie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

 

Zajęcia twórcze – wspomaganie aktywności twórczej

Zajęcia twórcze –  maja na celu zapoznanie dzieci z możliwie największą liczbą nowych technik plastycznych modelarskich, dotyczących formowania bryły. Poprzez liczne działania twórcze z różnym materiałem, dzieci maja możliwość podnieść swoją sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową.

 

Kółko przyrodnicze – wspomaganie aktywności poznawczej

Celem edukacji przyrodniczej w naszym przedszkolu jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

 

Zabawy badawcze – eksperymenty – wspomaganie aktywności poznawczej

Mają one ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci, każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się i zapamiętywania. Uczy także planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólniani. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

 

Zajęcia z tańca ludowego

Podczas zajęć dzieci ucząc się kroków wybranych tańców klasycznych rozwijają umiejętności muzyczne, ruchowe, rytmiczne, uczą się prawidłowej postawy ciała oraz współpracy z partnerem. 

Kreatywna matematyka

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.

Prowadzone są indywidualnie z dziećmi, które mają różne zaburzenia i wady wymowy oraz ćwiczenia grupowe, w których biorą udział wszystkie dzieci. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. Terapią objęte są dzieci 5-6 letnie.

Nauka religii

W katechezie przedszkolnej metodą realizowania materiału programowego i jego zadań jest zabawa, która w czasie katechezy przebiega w swobodnej i pogodnej atmosferze.

Na zajęciach religii w przedszkolu dzieci zapoznawane są równocześnie z istotą i znaczeniem najważniejszych świąt obchodzonych w roku liturgicznym. Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka życzliwego, otwartego na ludzi. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia z religii odbywają się na prośbę rodziców .

Zajęcia terapeutyczne

Główne kierunki oddziaływań terapeutycznych:

  • optymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, defektów i zniekształceń,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

Przedszkole organizuje ponadto dla swoich wychowanków wycieczki, uroczystości okolicznościowe (np. bale, Mikołajki, Andrzejki, spotkania z ciekawymi ludźmi w formie warsztatów, festyn rodzinny), spektakle teatralne oraz pokazy artystyczne.