Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce

Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Foryś.
 • E-mail: p.raszowka@ug.lubin.pl
 • Telefon: 768448192

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce
 • Adres: Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce ul. Kolejowa 259-307 Raszówka
 • E-mail: p.raszowka@ug.lubin.pl
 • Telefon: 768448192

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku można wejść dwoma wejściami, z których jedno posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie, bez progów i innych utrudnień dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak platformy

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak możliwości dostania się na piętro z powodu braku platformy

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu